Lễ kết nạp đoàn viên - TH & THCS Vũ An năm học 2020-2021