Tuyên truyền cho học sinh về trang bị kiến thức phòng ngừa, bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành và xâm hại tình dục.