Công văn số 50/CV-PGDĐT V/v Tập huấn phần mềm kế toán MISA Mimosa. NET 2019