Công văn số 56/PGDĐT V/v  đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.