Hai tổ chuyên môn tổ chức cho các tổ viên thực hiện chuyên đề bồi dưỡng 

Tổ KHXH thực hiện chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn