Ngày 31.10.2019, cô Nguyễn Thị Thủy thực hiện chuyên đề dạy học tích hợp bộ môn Địa lý.