Ngày 31.10.2019, giáo viên Trịnh Thị Bảy thực hiện chuyên đề dạy học tích hợp cho học sinh bộ môn hóa học.