Nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu tuần để tuyên truyền.