Học sinh trường TH & THCS Vũ An tham gia buổi ngoại khóa.