Học sinh tham gia hội thi KHKT cấp huyện 

Các em học sinh lớp 9 trường Vũ An tham gia hội thi KHKT