Ngày 26.1.2021 Phòng giáo dục và đào tạo Kiến Xương tổ chức học trực tuyến chuyên đề STEM. Tất cả các trường trong huyện đều tham gia học thông qua hệ thống trực tuyến Zom.