Chi bộ trường TH&THCS Vũ An làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng. Quần chúng ưu tú Lương Xuân Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 2022