Đại hội công đoàn trường TH & THCS Vũ An nhiệm kỳ 2020-2023