Học sinh tiểu học tham gia quên góp ủng hộ cho trẻ em tàn tật với số tiền 2.650.000 nghìn đồng.