HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ.