KIểm tra chuyên môn và Khảo sát GVG cấp huyện, năm học 2019-2020.