Bộ giáo dục khuyến cáo cáo biện pháp để đề phòng dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại trường.