Ngày 27/10/2021 trường TH & THCS Vũ An tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật cấp cụm tại Vũ Hòa.

Ngày 27/10/2021 trường TH & THCS Vũ An tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật cấp cụm tại Vũ Hòa. Tham gia hội thi, các em học sinh mang đến tác phẩm máy sủi nước đảo khí. Các e đã được ban tổ chức trao giải ba cấp cụm.